Podrobnější informace


Stavební stroje pronajímáme bez posádky i s profesionální obsluhou, která rychle a kvalitně provede požadované zemní, výkopové či demoliční práce. V případě dlouhodobého pronájmu strojů, hydraulických zařízení i drobné stavební mechanizace nabízíme individuální výhodné ceny.

První pronájem

Před prvním zapůjčením vyžadujeme pro registraci:
  • 2 doklady totožnosti: občanský průkaz, pas a/nebo řidičský průkaz

  • firmy a podnikatelé: výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list o osoba neuvedená jako statutární orgán firmy v Živnostenském rejstříku musí být vybavena plnou mocí osoby ze zákona oprávněné za tuto firmu jednat

  • plátci DPH: navíc osvědčení o registraci DIČ Toto opatření chrání zákazníky před zneužitím informací v obchodním styku za účelem podvodného či neoprávněného pronájmu.

Klientům ve vybraných případech nabízíme kombinaci základní kauce a alternativní formy zajištění v podobě zástavní směnky nebo zástavní smlouvy na movité věci, které jsou prokazatelně ve vlastnictví zákazníka.

Platby a kauce přijímáme tímto způsobem:

  • hotovost
  • bezhotovostní převod na účet

Doprava

Dopravu strojů účtujeme podle skutečně ujetých kilometrů.

Pracovní doba a opotřebení

Během jednoho dne je možné se zapůjčeným strojem odpracovat v průměru maximálně 8 hodin. Za každou další hodinu účtujeme poplatek 10 % denního nájemného.

Sleva na víkendový pronájem

začátek zápůjčky: pátek od 15.00 účtujeme pouze 1,5× denní nájemné konec zápůjčky: následující pondělí do 8.00

Podmínky předání a vrácení

Vybavení je předáno na základě podepsaného zakázkového listu, v němž jsou uvedeny podmínky předání a způsob, kterým se zavazuje nájemce s pronajatým vybavením nakládat. Nájemce svým podpisem stvrzuje, že daným podmínkám rozumí a zavazuje se je plnit.


1. Nájemce převzal stroj čistý, provozuschopný a kompletní a souhlasí se smluvními podmínkami.

2. V případě nesplnění platebních podmínek se objednatel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1% z fakturované ceny za každý den, který je v prodlení s platbou.

3. Nájemce byl seznámen s obsluhou, údržbou a technickými podmínkami provozu pronajatého stroje a zavazuje se s tímto seznámit osobu, která bude stroj obsluhovat.

4. Nájemce se zavazuje, že stroj bude používat pouze pro práce, pro které je stroj určen.

5. Nájemce se zavazuje zabezpečit stroj proti zcizení takovým způsobem, který je považován pojišťovnami za zabezpečení proti zcizení*, a v případě, že k odcizení dojde, zavazuje se ohlásit toto neprodleně pronajímateli a Polici ČR. V případě, že způsobenou škodu odmítne pojišťovna zčásti nebo zcela uhradit v důsledku nedostatečného zabezpečení, nájemce se zavazuje uhradit vzniklou škodu až do výše tržní ceny stroje.

6. Nájemce se zavazuje provádět základní denní údržbu stroje (např. mazání pohyblivých částí a kontrolu kapalin).

7. Nájemce odpovídá za škody, které na věci vznikly jeho zaviněním nebo zaviněním třetích osob.
8. Nájemce v případě poruchy jím zaviněné není zbaven povinnosti platit pravidelné nájemné.

9. Nájemce ručí za vrácení předmětu v dohodnutém termínu, pokud tak neučiní, zavazuje se zaplatit i za období po dohodnutém termínu nájemné zvýšené o 100 %.

10. Nájemce se zavazuje při vrácení znečistěného stroje uhradit očištění stroje v ceně rovné 50 % denního nájemného.

Pronájem s hodinovou sazbou

Zákazník si může při zapůjčení stavebního stroje zvolit místo běžné denní sazby účtování podle odpracovaných motohodin. V takovém případě hradí pouze 40% denní sazby + 10% denní sazby za každou natočenou motohodinu.

Sobota

začátek zápůjčky: sobota od 8.00 do 14.00 účtujeme pouze 1,5× denní nájemné konec zápůjčky: následující pondělí do 8.00

Další informace

Při zapůjčení se skládá předpokládaná cena nájmu a vratná záloha. Záloha je vratná při vrácení nářadí. Záloha Vám bude vrácena v plné výši v případě nepoškození půjčeného nářadí nebo techniky Před zapůjčením stroje může být požadována kauce, jejíž výše se odvíjí od hodnoty zapůjčeného stroje a charakteru obchodního vztahu.